1. Národná klastrová konferencia
Košice
29.3.2023

1. Národná klastrová konferencia

Publikované: 4. júla 2023

Hemp Cluster sa aktívne zúčastnil na hodnotiacej a strategicko-plánovacej konferencii agentúry MHSR SIEA a Únie klastrov Slovenska, venovanej klastrovej politike v Slovenskej republike. Podujatie vyhodnotilo rozvoj klastrového prostredia za obdobie predošlej rozpočtovej periódy EÚ, na základe najdlhšie fungujúceho nástroja v SR – Schéma na podporu priemyselných klastrových organizácií a ním vytvorený príspevok klastrov na rast inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Smerom do budúcnosti zadefinovalo východiská pre ďalšie smerovanie podpory rozvoja klastrov tak na hodnotovom reťazci, ako aj na sieťovaných kompetenciách. Podujatie v rámci programu poskytlo priestor pre prezentáciu najlepších klastrových praxí, vrátane tej našej. Súčasťou programu boli tak formálne panelové diskusie ako aj veľkorysý priestor pre neformálne sieťovanie zúčastnených zástupcov.

Zdieľajte na sociálnych sieťach