Klastrové doobedie SIEA
Bratislava
23.11.2023

Klastrové doobedie SIEA

Publikované: 28. novembra 2023

Slovenská inovačná a energetická agentúra, spolu s Ministerstvom hospodárstva SR zorganizovali dňa 23.11.2023 pracovné dopoludnie s klastrovými organizáciami, kde hlavnou témou bola podpora klastrov a výskumno-vývvojovo-inovačných (VVI) aktivít podnikov zo zdrojov EÚ v gescii MH SR. Podstatné boli informácie ohľadne prípravy nasledujúcej Výzvy pre klastre na podporu sieťovania podnikov, do ktorej sa Hemp Cluster začiatkom nasledujúceho roka, plánuje prihlásiť.

Tiež bol predstavený veľmi podnetný projekt z Rakúska, kde národná rozvojová agentúra FFG, spoločne s MSP, vysokými a strednými školami analyzovali potenciály východného Tyrolska, identifikovali 8 obsahových polí a 150 riešení, z ktorých 3 s najväčším potenciálom dostali po 300 tisíc € na uskutočnenie pilotných projektov. Vnímame ho ako nasledovania hodný prístup priamej podpory regionálnych „hýbateľov zmien“, aj na Slovensku.

Na záver programu bolo slávnostné odovzdávanie certifikátov v rámci Národného hodnotenia výkonnosti klastrov, kde Dušan Knezovič, v zastúpení klastra, prebral originál certifikátu v úrovni „Pokročilý klaster“.

Zdieľajte na sociálnych sieťach